Saturday, August 13, 2011

በረኸት አበው ንካፈል

+ በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን!!!
ማቴ 5፡39 “ኣነ ግና እብለኩም ኣለኹ ንኽፉእ ኣይትቃወምዎ። የማነይቲ መልትሕካ ንዚወቕዓካ ግና እታ ኻልኣይቲውን ምለሰሉ።”
ልቃውንቲ ቤተክርስትያና ነዛ “የማነይቲ መልትሕካ ንዚወቕዓካ እታ ኻልኣይቲውን ምለሰሉ” ትብል ብፍሉይ መንፈሳዊ ዓይኒ ይጥምቱዋ። መጀመርያ “ንኣይሁድ ኮነ ንጽርኣውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዓንቀፊ ኣይትኹኑ” (1 ቆሮ 10፡32) መዓንቀፊ ኣይንኹን። ከመይ! ጠንቂ ኩራ ሓውኻ ንስኻ ካብ ኮንካ እታ ካልኣይቲ መልትሕካ ውቕዓኒ ትብሎስ ቑጥዓ ተነሃህር ኣለኻ እምበር ኣየዝሓልካዮን። ስለዚ “ልኡም ምላሽ ንቑጠዓ የህድኦ” (ምሳ 15፡1) ዝብል ዓቢ ምኽሪ ካብ ተዋህበና እንታይ ደኣ እዩ እቲ ምስጢር፤ እታ ካልኣይቲ መልትሕካ ስጋዊ ዘይኮነስ ብውሽጥኻ ብልብኻ ዝስመዓካ በደል እዩ። ኣነ ንሓወይ ኣቖጢዐዮ ኢልካ ዝስመዓካ ሓቀኛ ውሽጣዊ ሓዘን እዩ።
በረኽቶም ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን!!!