Tuesday, May 14, 2013

ናይ ጸሎት ጥቅሚ ንቆልዑበስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን!!!
ከመይ ቀኒኹም ፍትዋት ቆልዑ፤ ሎሚ ሓንቲ ዛንታ ክነግረኩም’የ፡ ከይረበሽኩም ጽን ኢልኩም ስምዑ ሕራይ፤ እታ ዛንታ ምስተወድአት ከኣ ሕቶ ክሓተኩም እየ

እምበኣር ፍትዋት ደቀይ ሎሚ ዝነግረኩም ዛንታ ናይ ጸሎት ጥቅሚ ኢዩ።
 ኣንበሳ

ማንቲለ

ሓሸማ
 
ሓደ እዋን ሓደ ዝጠመየ  ኣንበሳ ናብ  ኣምላኽ፡ ኣምላኽ ጠምየ ኣለኹ’ሞ ዝብላዕ በኒ ክብል ጸሎት ገበረ። ጸሎት ጌሩ ምስወድኣ ሓንቲ ማንቲለ ርሑቅ ክትመጽእ ረኣየ፣ ምስረኣያ’ውን ተሓጉሱ ንክሕዛ ከጐያ ጀመረ። እታ ማንቲለ’ውን ምስረኣየቶ ብስምባደ እናጎየየት፡ ኣምላኽ ብዚ ኣፍ ኣንበሳ ኣውጽኣኒ ክትብል ለመነት፡ እቲ ኣንበሳን እታ ማንቲለን እናተጓየዩ ከለው፡ ኣብ ሓንቲ ሩባ በጽሑ። እታ ማንቲለ እናጎየየት ነቲ ሩባ ሰጊራቶ ከደት። እቲ ኣንበሳ ግና ኣብቲ ሩባ ምስበጽሐ ደው በለ። እታ ማንቲለ ኣምሊጣቶ ከምዝኸደት ምስረኣየ ሓዚኑ ጥውይ ክብል ኣብቲ ጥቃ ሩባ ጸጊቡ ዝደቀሰ ሓሸማ ረኣየ። እንታይ ገዲሹኒ ደኣ ንማንቲለ ዘጓይያ ኢሉ ነቲ ዝደቀሰ ሓሰማ በልዖ። እቲ ጸጊቡ ደቂሱ ዝጸንሐ ሓሸማ ብኣንበሳ ተበሊዑ። እቲ ኣብልዓኒ ኢሉ ዝጸለየ ኣንበሳ በለዐ። እታ ኣውጸኣኒ ዝበለት ማንቲለ ድማ ወጸት። ስለዚ ፍትዋት ቆልዑ ካብ’ዚ እንታይ ንመሃር ጸሎት ጠቃሚ ከምዝኾነን ክንጽልይ ከምዝግበኣናን ኢዩ። እቲ ሓሸማ ስለዘይጸለየ፣ ተበሊዑ። ንሕና’ውን ፍትዋት ቆልዑ ክፉእ ዘበለ ንኽንድሕን ወትሩ ጸሎት ክንገብር ይግበኣና ሕራይ'ዶ፤ በሉ ክሳብ ብሰላም ንራኸብ ኣምላኽ ሰላም ምሳኹም ይኹን ፍትዋት ቆልዑ።